Kurumsal

Hizmet Şartlarımız

KALİBRASYON HİZMET ŞARTLARI

Bu dökümanda geçen "Laboratuvar" Egemet Kalibrasyon-Ölçüm Tic.Ltd.Şti., "Firma" ise Laboratuvardan kalibrasyon talebinde bulunan kurum ve kurumları ifade eder.

1.    Kalibrasyon ücreti, cihazın gösterge değerleri ile referans değerlerin karşılaştırılması işlemine ait bir ücrettir. 

2.    Kalibrasyon ücreti, ayar ve tamir işlemlerini kapsamaz. 

3.    Müşteri tesislerinde (yerinde) yapılan kalibrasyonlarda Kalibrasyon Laboratuvarı personelinin tüm ulaşım ve konaklama masrafları, öğle yemekleri hizmeti talep eden Müşteri tarafından karşılanır.

4.    Cihaz veya sertifika ile ilgili tüm nakliye ücretleri cihaz veya sertifika sahibine aittir.

5.    Firma tarafından cihazın Laboratuvar' a gönderiminde hatalı ambalajlanmasından veya kargoda meydana gelebilecek hasardan veya tarafımıza firmada teslim edilen cihazların taşınmasında doğabilecek hasarlardan Laboratuvar sorumlu değildir. Cihaz Laboratuvar' a hangi ambalaj ile gelmiş ise işlem bittikten sonra yine o ambalaj ile Firma' ya gönderilir. Cihaz ambalajsız gelmiş ise Laboratuvar, imkânları çerçevesinde ambalaj yapar. Gönderim esnasında nakliyeden doğabilecek gecikme ve hasarlardan Laboratuvar sorumlu değildir.

6.    Gönderimler, aksi belirtilmediği sürece laboratuvar tarafından belirlenen kargo şirketi ile yapılır. Ücreti laboratuvar tarafından ödenmiş dahi olsa kargodan kaynaklanan hasardan sorumlu tutulamaz.

7.    Kalibrasyon hizmeti, cihazın mevcut durumundaki gösterge hatasının tespitinden ibaret olup, cihaza müşteriden açık bir talep gelmediği ve bedeli ödenmediği sürece tamir ve ayar işlemi yapılmaz.

8.    Kalibrasyon talepleri; yazılı, sözlü, telefon, web sitesi üzerinde bulunan talep formu veya e-mail yoluyla alınmaktadır. Laboratuvar tarafından yazılı olarak fiyat teklifi verilmekte olup verilen fiyat teklifi sayfa/sayfalarının ve sözleşme sayfa/sayfalarının onaylanıp Firma tarafından Laboratuvar' a ulaştırılmasından sonra kalibrasyon hizmet süreci başlar.

9.    Sözlü veya yazılı talep olmadan Laboratuvar' a direkt olarak gönderilen cihazlar, iş yoğunluğuna bağlı olarak maksimum 5 işgünü içerisinde teslim edilir.

10.    Kalibrasyona gönderilen cihazların Firma tarafından gerekli temizliklerinin yapılarak gönderilmesi gerekir, temizlenmeden gönderilen cihazların temizliği için kalibrasyon ücretinin % 10'u kadar "temizleme ücreti" Firma' ya fatura edilir.

11.    Laboratuvara gönderilen arızalı ve/veya teknik donanımı, aksesuarı olmayan(şarj aleti, pili, yazılımı)  cihazlar kalibrasyon işlemine tabi tutulmazlar.

12.    Cihazlar teslim alınmadan önce giriş kontrolüne tabi tutulur. Giriş kontrolü sayım ve görsel-fiziksel kontrolü(hasar, eksik, sayı, adet, ölçü aralığı, hassasiyet v.b)  içermekte olup, cihazın fonksiyon testini içermez. 

13.    Giriş kontrolü sonrasında firmaya gönderilen  "Malzeme Kabul Formu" undaki bilgilerin kontrolü firma sorumluluğundadır. Kendisine gönderilen Malzeme Kabul formunu 2 gün içinde imzalanmadığında, firma form içeriğini kabul etmiş sayılır.

14.    Kalibrasyon esnasında tespit edilen fonksiyon hatalarından Laboratuvar sorumlu tutulamaz.

15.    Firma yerinde yapılacak kalibrasyonlarda cihazın çalışır hale getirilmesinden sorumlu olup yetkili ve ihtiyaç duyulan sayıda operatör / teknik eleman bulundurmak zorundadır ve söküp, takma vb. işler hizmet verilen firma elemanı tarafından yapılır. Aksi halde kalibrasyon esnasında oluşabilecek hasarlardan Laboratuvar sorumlu değildir. Yetkili operatörün veya operatörlerin cihazı hatalı kullanımından ve/veya cihazın hatası nedeniyle Laboratuvar' ın cihazlarında meydana gelen hasar Firma tarafından tazmin edilir.

16.    Yerinde yapılacak kalibrasyonlarda, laboratuvar personelinin hatasından kaynaklanan zararlar için olay yeri hasar tutanağı hazırlanıp, firma temsilcisi ve laboratuvar personeli tarafından birlikte imza edilmelidir. Aksi halde, firma hasar talebinde bulunamaz. 

17.    Firma tarafından yapılan kalibrasyon hizmeti içeriğindeki değişiklik talebi, cihazın veya cihazların kalibrasyonlarına başlanılmadıysa kabul edilir.

18.    Firma, yerinde yapılacak kalibrasyonlarda, kalibrasyon hizmetini veren Laboratuvar personelinin iş güvenliğini ve güvenlik gereçlerini sağlamaktan sorumludur. 

19.    Yerinde kalibrasyon hizmetinde, Firma 'dan kaynaklanan sorunlar nedeniyle veya Firmanın kalibrasyonları yarıda kesmesi durumunda teklif bedelinin %50'si tahsil edilir. Aynı zamanda teklifte geçen toplam cihaz adedinde % 30 veya fazlası azalması durumunda teklif bedelinin %80'i tahsil edilir.

20.    Kalibrasyon sertifikaları, ödemenin yapılmasına müteakip izlenebilirlik sertifikalarıyla birlikte Firma'ya gönderilir.

21.    Firma tarafından kalibrasyon sertifikalarının kaybolması durumunda onaylı fotokopileri verilir, kalibrasyon etiketleri kaybolması durumunda yenilenmez, yanlış yazılması veya yıpranması durumunda ise eskisi teslim edildikten sonra yenisi verilir.

22.    Firma, kalibrasyon hizmetinin  www.egemet.com.tr ve http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0005K.pdf adresinde yayınlanmış bulunan akreditasyon kapsamındaki metotlar ile yapılacağını kabul eder.

23.    Laboratuvar, kalibrasyon hizmetinin sunumunda tarafsızlık ve gizlilik beyanına uygun davranmaktan sorumludur. Aksi halde, ihlalden kaynaklanan zararları tazmin ile mükelleftir. 

24.    Laboratuvar, kalibrasyon hizmetinin sunumu esnasında, laboratuvarda veya müşteri sahasında laboratuvar personelinin kusurundan kaynaklanan zararları tazmin ile mükelleftir. 

25.    Kalibrasyon sonuçları, Firma'ya mühür ve imza taşıyan "KALİBRASYON SERTİFİKASI" ile bildirilir. Özel bir durum olmadığı sürece, telefon veya sözlü iletişim yolları ile sonuçlar hakkında Firma'ya bilgi verilemez. Müşteri bu durumu peşinen kabul eder. 

26.    Kalibrasyon işinin taşerona yaptırılması teklif olunduğunda, Firma tarafından taşeron firma belirlemesi yapılmadığı sürece, taşeron Laboratuvar tarafından belirlenir. 

27.    Laboratuvar, hangi taşeron firmayı kullanacağının firma veya bir yasal yetkili tarafından belirtildiği durumlar dışında, taşeronun yaptığı işlerden firma'ya karşı sorumludur.

28.    Kalibrasyon işi, işe başladıktan sonra kalıcı veya geçici sebepler ile yapılamadığında, laboratuvar işi taşerona verebilir. 

29.    Müşteri ile Egemet arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda, karşılıklı görüşme yolu ile anlaşma yolu denenir. Anlaşmazlık giderilemezse tercihen Türk Akreditasyon Kurumu'nun hakemliğine müracaat edilerek anlaşma yolu denenir. Müşterinin tatmin olmadığı durumlarda Mahkeme yolu açıktır. Bu durumda hizmetin verildiği İZMİR mahkemeleri yetki merciidir.

30.    Kalibrasyon talebinde bulunan firma verilen teklifi onayladığında yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. 

31.    İş bu şartlarda yer alan tüm maddeler okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.